• Door chefs bereid
  • Gemakkelijk genieten
  • Zonder onnodige toevoegingen

Specifiek met betrekking tot onze webshop voor consumenten:
https://www.webshop.henri.nl

Over ons privacybeleid

Henri BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de webshop voor consumenten: www.webshop.henri.nl en de daarop ontsloten dienstverlening van Henri BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 27/05/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze
gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IPadres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Henri BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die
de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Welke gegevens verwerken wij?

Gegevens voor het verwerken van uw bestelling
Als u bij ons bestelt, hebben we bepaalde gegevens nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen. Ook voor eventuele retouren zijn deze gegevens nodig.
Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer.

Uw account
In uw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens.
In uw account bewaren we ook uw bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties.

Gegevens voor klantenservice
Wij zijn te bereiken via de telefoon, e-mail, whatsapp, Facebook(-messenger), Instagram en Twitter. We gebruiken de in uw account opgeslagen gegevens om contact op te nemen naar aanleiding van uw vraag of klacht. We bewaren de notities met betrekking tot deze klacht in ons CRM systeem.
Wanneer u ons een privébericht stuurt via Twitter of Facebook, worden de berichten maximaal 6 maanden door ons bewaard, of korter als u het bericht zelf eerder verwijdert.

Gegevens voor marketing

E-mails
We hebben geregeld aanbiedingen, speciale acties en nieuws die we met u willen delen. We delen die graag via mail. Als u bij ons een account hebt en één of meerdere bestellingen hebt geplaatst, e-mailen we u bijvoorbeeld met suggesties of informatie over onze producten. U kunt zich gemakkelijk afmelden hiervoor via de link in de email nieuwsbrief.

Per post
In sommige gevallen zullen we u per post attenderen over aanbiedingen, nieuwe producten etc. Als u geen post van ons wil ontvangen, kan u daartegen bezwaar maken door ons een e-mail te sturen.

Gegevens uit klantonderzoeken
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat klanten willen. Daarom kunnen we uw gegevens (klant ID en emailadres) gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Deelname aan een klant- of marktonderzoek is geheel vrijwillig. U beslist zelf of u mee wilt doen aan het onderzoek. Dit kan anoniem, maar soms vragen
wij uw gegevens, bijvoorbeeld als er een prijs verloot wordt. Na het afronden van het klant- of marktonderzoek verwijderen wij alle naar u herleidbare gegevens.

Gegevens voor prijsvragen en acties
Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij gegevens aan u, zoals uw naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie kunnen uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken. Wij verzamelen deze gegevens met uw toestemming. Als u daarmee akkoord gaat, kunnen we de gegevens die u bij een actie of prijsvraag met ons deelt ook gebruiken voor andere doeleinden. Bij de betreffende
prijsvraag of actie kun u terugvinden waarvoor wij uw gegevens precies gebruiken en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Met welke partijen werken wij?

Webwinkelsoftware
Commandos, WooCommerce en WordPress
Onze webwinkel is door Commandos ontwikkeld met software van WordPress en de plugin WooCommerce. De hosting wordt verzorgd door Commandos. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen gedeeld. Commandos heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Commandos is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen, en zij verzorgen dit ook voor WooCommerce en WordPress. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan o.a. uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te
voorkomen.

Wij hosten onze webwinkel op een server van Commandos. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Payment processors

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor
uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

I&L Logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.
Wij maken gebruik van de diensten van I&L Logistiek voor het uitvoeren van de leveringen. Hetis daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met I&L Logistiek delen. I&L Logistiek gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat I&L
Logistiek onderaannemers inschakelt, stelt I&L Logistiek uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

InOne/Reflex
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van bestelplatform InOne en ons interne ERP systeem Reflex. Wij delen uw naam, adres en  woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Zowel Reflex als InOne is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.
InOne gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. De gegevens die wij verzamelen met betrekking tot de boekhouding in Reflex, wordt alleen intern gebruikt en niet gedeeld met derden.

CRM
Wij bewaren uw klantgegevens voor klantenservice en/of marketing doeleinden in ons CRM systeem (SuiteCRM) op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons CRM systeem verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail sturen.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende emailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van
gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de
gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of
kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Henri BV. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde
individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen.
Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Sociale media
We gebruiken technologieën, zoals cookies, om inhoud en reclame aan te passen, om sociale media functies te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook delen we informatie over u gebruik van onze website met onze vertrouwde sociale media-, reclame- en analysepartners zoals Facebook en Instagram.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt
u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor
de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan
brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Henri BV
Antonie van Leeuwenhoekweg 11
5151 DV Drunen
Nederland

T (041) 637-5933
E info@henri.nl

Contactpersoon voor privacyzaken
Felice van Zanten